China's museums treasures of civilization

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Li, Xianyao
Tác giả khác: Luo, Zhewen., Avery, Martha
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Chinese
Được phát hành: Beijing China Intercontinental Press 2010.
Phiên bản:2nd ed.
Loạt:Cultural China series.
Những chủ đề: