12 years of the party list system marginalizing people's representation

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Tuazon, Bobby M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Diliman, Quezon City CenPEG Books ©2011.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents only