Archaeological theory and the politics of cultural heritage

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Smith, Laurajane (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bristol Channel View Publications c2009.
Những chủ đề: