Beknopte spraakkunst en korte woordenlijst der Slaroeesche Taal

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Drabbe, P. 1887-1970.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Dutch
Indonesian
Được phát hành: Bandoeng A.C. Nix & Co. 1932.
Những chủ đề: