Beyond the surface-Japanese style of making things

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Singapore Art Museum, Cultural Center of the Philippines, The Japan Foundation
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Japan The Japan Foundation c2003
Những chủ đề: