Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Creswell, John W. (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Angeles, Calif. SAGE [2014]
Phiên bản:Fourth edition, International student edition.
Những chủ đề: