An interview with President Ferdinand E. Marcos [sound recording]

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Drugi avtorji: Day, Beth.
Format: Avdio Book Chapter
Jezik:English
Izdano: 1973