Introduction to the humanities

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Sanchez, Custodiosa Ancheta (Tác giả), Abad, Paz F. (Tác giả), Jao, Loreto V. (Tác giả), Sanchez, Rey A. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Rex Book Store 2012.
Phiên bản:Sixth edition
Những chủ đề: