Trích dẫn APA

Strasburger, V. C. 1., Wilson, B. J., & Jordan, A. B. (2014). Children, adolescents, and the media (Third edition.). Los Angeles: SAGE.

Trích dẫn kiểu Chicago

Strasburger, Victor C. 1949-, Barbara J. Wilson, và Amy B. Jordan. Children, Adolescents, and the Media. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2014.

Trích dẫn MLA

Strasburger, Victor C. 1949-, Barbara J. Wilson, và Amy B. Jordan. Children, Adolescents, and the Media. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.