Children, adolescents, and the media

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Strasburger, Victor C. 1949- (Tác giả), Wilson, Barbara J. (Tác giả), Jordan, Amy B. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Angeles SAGE [2014]
Phiên bản:Third edition.
Những chủ đề: