The Events planning manual

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Philippine Association of Convention/Exhibition Organizers and Suppliers (sponsoring body.), Philippine M.I.C.E. Academy (sponsoring body.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Mandaluyong City Anvil Publishing, Inc. [2013]
Những chủ đề: