The International year book and statemen's who's who 2012

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Dilworth, Jennifer (editorial manager.), Jones, Megan Stuart- (assistant editor.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Leiden Martinus Nuhoff Publishers 2012.
Phiên bản:59th edition.
Những chủ đề: