Trích dẫn APA

Cambridge Books Online (Online service)., Bavetta, S., & Navarra, P. (2012). The Economics of freedom: Theory, measurement, and policy implications. Cambridge: Cambridge University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Cambridge Books Online (Online service)., Sebastiano Bavetta, và Pietro Navarra. The Economics of Freedom: Theory, Measurement, and Policy Implications. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Trích dẫn MLA

Cambridge Books Online (Online service)., Sebastiano Bavetta, và Pietro Navarra. The Economics of Freedom: Theory, Measurement, and Policy Implications. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.