Trích dẫn APA

O'Donnell, K. (2010). Weaving transnational solidarity: From the Catskills to Chiapas and beyond. Leiden: Brill.

Trích dẫn kiểu Chicago

O'Donnell, Katherine. Weaving Transnational Solidarity: From the Catskills to Chiapas and Beyond. Leiden: Brill, 2010.

Trích dẫn MLA

O'Donnell, Katherine. Weaving Transnational Solidarity: From the Catskills to Chiapas and Beyond. Leiden: Brill, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.