Weaving transnational solidarity from the Catskills to Chiapas and beyond

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: O'Donnell, Katherine (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Leiden Brill 2010.
Loạt:Studies in critical social sciences volume 24
Những chủ đề: