Ethics in biomedical research

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Howard Hughes Medical Institute.
Tác giả khác: Werner Schumann, director., Nathan Antila, writer., W. Emmett Barkley, executive producer.
Resource Type: Visual Material
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chevy Chase, Md. Howard Hughes Medical Institute 2005
Phiên bản:Version 2.0.
Những chủ đề: