Potent biology stem cells, cloning, and regeneration

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Howard Hughes Medical Institute.
Tác giả khác: Douglas A. Melton, lecturer., Nadia Rosenthal, lecturer.
Resource Type: Visual Material
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chevy Chase, MD Howard Hughes Medical Institute 2007
Phiên bản:Version 1.1.
Những chủ đề: