The Bible and the hermeneutics of liberation

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Botta, Alejandro F. 1960- (Biên tập viên), Andinach, Pablo R. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Leiden Brill 2009.
Loạt:Society of Biblical literature number 29
Những chủ đề: