Microbiology a human perspective

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Nester, Eugene W., Anderson, Denise G., Roberts, C. Evans, Jr., Pearsall, nancy N., Nester, Martha T.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston McGraw-Hill c2004.
Phiên bản:4th ed.
Những chủ đề: