Water resources and development

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Agnew, Clive 1955- (Tác giả), Woodhouse, Philip (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Milton Park, Abingdon, Oxon Routledge 2011.
Những chủ đề: