The transformative humanities a manifesto

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Epstein, Mikhail (Tác giả)
Tác giả khác: Klyukanov, Igor (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Russian
Được phát hành: New York Bloomsbury 2012.
Những chủ đề: