Regionalizing culture the political economy of Japanese popular culture in Asia

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Otmazgin, Nissim Kadosh (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Honolulu University of Hawaii Press [2013].
Những chủ đề: