President Ferdinand Marcos with Ilocano leaders, part I

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Định dạng: Âm thanh Chương của sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1966.