An interview with President Ferdinand E. Marcos

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Tác giả khác: Aikman, David.
Định dạng: Âm thanh Chương của sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1973