Insect resistance management biology, economics and prediction

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Onstad, David W. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam Elsevier [2014]
Phiên bản:Second edition.
Những chủ đề: