President Ferdinand Marcos interview by Edward Tipton DZHP

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Drugi avtorji: Tipton, Edward.
Format: Avdio Book Chapter
Jezik:English
Izdano: 1968.