President Ferdinand Marcos interview by Edward Tipton DZHP

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Tác giả khác: Tipton, Edward.
Định dạng: Âm thanh Chương của sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1968.