Sining at lipunan

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Flores, Patrick D. (Biên tập viên), De la Paz, Cecilia Sta. Maria. (Biên tập viên), Guazon, Tessa Maria (Người cộng sự), Pamintuan, Jema (Người cộng sự), Sakili, Abraham P. (Người cộng sự), Yraola, Dayang Magdalena Nirvana T. (Người cộng sự)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas 2014.
Phiên bản:Ikalawang edisyon.
Những chủ đề: