Melo del Prado video interview.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Del Prado, Melo
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City University of the Philippines, College of Mass Communication Foundation, Inc. 2015.
Loạt:Constructing Histories of Broadcasting in the Philippines : a research project.
Những chủ đề: