The SAGE handbook of public administration

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Peters, B. Guy, Pierre, Jon
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London SAGE 2012.
Phiên bản:[2nd ed.]
Những chủ đề: