Bride for rent

A young man trying to get at his inheritance hires a woman to play his bride. But though it's just supposed to be an act, things get unexpectedly real between them.--imdb.com.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Star Cinema.
Tác giả khác: Chiu, Kim., Lim, Xian., Marquez, Empoy.
Định dạng: Bộ dụng cụ
Được phát hành: Quezon City Star Cinema c2014.
Những chủ đề: