Drone and melody musical thought in Southeast Asia

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Maceda, Jose Montserrat (1917-2004) (Tác giả)
Tác giả khác: Takahashi, Yuji (1938- ) (Thông dịch viên, Biên tập viên)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Japanese
Được phát hành: Tokyo Shinjuku Shobo Co., Ltd., Publishers 1989
©1989
Những chủ đề: