Sinfonietta for strings op. 43 ; String quartet no. 10, op. 58 Transylvanian suite in three parts, 1953 [sound recording]

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lajtha, László
Resource Type: Music
Ngôn ngữ:English
German
Hungarian
Russian
French
Được phát hành: Hungary Hungaroton c1979
Những chủ đề: