Analytical Report on industrial cooperation among ECE Economic Commission for Europe. United Nations publication. Sales No.E.73.II.E.11 countries.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United Nations. Economic Commision for Europe. Executive Secretary.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:Undetermined
English
Được phát hành: Economic Commision for Europe Geneva, 1973.
Những chủ đề: