Western civilization

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Spielvogel, Jackson J. 1939- (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Stamford, CT Cengage Learning [2015]
Phiên bản:Ninth edition.
Những chủ đề: