The boys in the boat nine Americans and their epic quest for gold at the 1936 Berlin Olympics

This book tells the story of the University of Washington's 1936 eight-oar crew and their epic quest for an Olympic gold medal, a team that transformed the sport and grabbed the attention of millions of Americans. It traces the story of the team that defeated elite rivals at Hitler'...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Brown, Daniel 1951-
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Viking [2013]
Những chủ đề: