Trích dẫn APA

Martin, G. R. R. (2011). A dance with dragons. New York: Bantam Books.

Trích dẫn kiểu Chicago

Martin, George R. R. A Dance With Dragons. New York: Bantam Books, 2011.

Trích dẫn MLA

Martin, George R. R. A Dance With Dragons. New York: Bantam Books, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.