Field of prey

Lucas Davenport investigates the discovery of several bodies in an abandoned Minnesota farmyard, discovering the work of a local serial killer who has been murdering one victim every summer for years.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sandford, John 1944 February 23-
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York G.P. Putnam's Sons [2014]
Loạt:A prey novel book 24
Những chủ đề: