Motor behavior connecting mind and body for optimal performance

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ives, Jeffrey C. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins [2014]
Những chủ đề: