Strategies for comparative research in political science

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Peters, B. Guy (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Houndmills, Basingstoke, Hampshire, [England] Palgrave Macmillan 2013.
Loạt:Political analysis
Những chủ đề: