Procedia-social and behavioral sciences [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: ScienceDirect
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Amsterdam, Netherlands] Elsevier [2009-2016]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428