The Rise of performance studies rethinking Richard Schechner's broad spectrum

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Harding, James Martin 1958- (Biên tập viên), Rosenthal, Cindy 1954- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Basingstoke, United Kingdom Palgrave Macmillan 2011.
Loạt:Studies in international performance
Những chủ đề: