Selected political writings

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Thomas Aquinas, Saint 1225?-1274.
Tác giả khác: Passerin d'Entrèves, Alessandro 1902-1985.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Latin
Được phát hành: Oxford B. Blackwell 1959.
Những chủ đề: