Kokusai Nihon Bunka Kenkyåu Sentåa 25-nenshi. 25-year history of International Research Center for Japanese Studies, 1987-2012 Shiryåo hen, 1987-2012 =

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Kokusai Nihon Bunka Kenkyåu Sentåa (Người biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Japanese
English
Được phát hành: Kyåoto-shi Kokusai Nihon Bunka Kenkyåu Sentåa 2012.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Japanese record available for display