Trích dẫn APA

Lloyd, J. 1., Mitchinson, J. 1., & Harkin, J. 1. (2014). 1,339 quite interesting facts to make your jaw drop (First American edition.). New York: W.W. Norton & Company.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lloyd, John 1951-, John 1963- Mitchinson, và James 1971- Harkin. 1,339 Quite Interesting Facts to Make Your Jaw Drop. First American edition. New York: W.W. Norton & Company, 2014.

Trích dẫn MLA

Lloyd, John 1951-, John 1963- Mitchinson, và James 1971- Harkin. 1,339 Quite Interesting Facts to Make Your Jaw Drop. First American edition. New York: W.W. Norton & Company, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.