1,339 quite interesting facts to make your jaw drop

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Lloyd, John 1951- (Người biên soạn), Mitchinson, John 1963- (Người biên soạn), Harkin, James 1971- (Người biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York W.W. Norton & Company 2014
Phiên bản:First American edition.
Những chủ đề: