Anti-Oedipus capitalism and schizophrenia

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Deleuze, Gilles 1925-1995 (Tác giả), Guattari, Felix 1930-1992 (Tác giả)
Tác giả khác: Hurley, Robert (Thông dịch viên), Seem, Mark (Thông dịch viên), Lane, Helen R. (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
French
Được phát hành: London Bloomsbury 2013.
Những chủ đề: