Musik der Hamar/Sudäthiopien Music of the Hamar/South Ethiopia

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Museum für Völkerkunde (Berlin, Germany) Musikethnologische Abteilung
Tác giả khác: Strecker, Ivo A. 1940-
Resource Type: Music
Ngôn ngữ:Nilo-Saharan
Được phát hành: Berlin Musikethnologische Abteilung, Museum für Völkerkunde Berlin, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz [1984?]
Những chủ đề: