Email (record): Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino