Email Record: Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino